جشنواره بانک قرض الحسنه مهر ایران

نحوه بهره مندی از افزایش ضرایب اعتباری وام قرض الحسنه با شرکت در جشنواره بانک قرض الحسنه مهر ایران

چکیده مبسوط طرح:

•           طرح مذکور شامل افزایش ضرایب امتیاز تخصیص وام قرض الحسنه حساب های جاری انفرادی/ مشترک اشخاص حقیقی دارای دسته چک (کد سپردهای ۱۰ و ۱۲) به اندازه ۳۵ % بیشتر از ضرایب اعتباری کنونی بانک با رعایت سایر شرایط و ضوابط مندرج در این صفحه می¬ باشد.

•           بازه اجرای جشنواره ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (به مناسبت شانزدهیمن سالگرد تاسیس بانک و چهل و ششمین بهار انقلاب اسلامی) می باشد.

•           به حسابهایی که قبل از شروع جشنواره (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱) افتتاح شده اند تا زمان قبل از شروع جشنواره، امتیاز تشویقی تعلق نمی گیرد و محاسبات آنها تا تاریخ شروع جشنواره براساس ضرایب موجود در جداول سیاست های اعتباری فعلی بانک می باشد و بشرطی از تاریخ شروع جشنواره  مشمول امتیاز تشویقی جشنواره می گردند که شرایط مندرج در این مستند را شامل باشند. (تمامی حسابهای جاری جدید حقیقی دارای دسته چک مفتوحه در تاریخ جشنواره و حسابهای جاری قدیمی حقیقی دارای دسته چک بشرط رعایت شرایط مندرج در این صفحه، مشمول جشنواره می گردند)

•           به حسابهایی که بعد از پایان جشنواره افتتاح شده اند (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹)، امتیاز تشویقی تعلق نمی گیرد و محاسبات آنها از تاریخ پایان جشنواره به بعد، براساس ضرایب موجود در جداول سیاست های اعتباری فعلی بانک می -باشد.

•           دوره امکان معدل گیری برای مشتری از یک ماه لغایت ۱۲ ماه می باشد.

•           اجرای جشنواره از طریق مراجعه حضوری مشتری به شعبه، امکان پذیر است.

•           با توجه به هدف “بهره مندی مشتریان از دسته چک های بانک و فعال شدن حساب های جاری” در جشنواره، وضعیت حساب های مشتری (انواع حساب های مشتری که قابلیت ایجاد امتیاز وام دارد) قبل و بعد از جشنواره بصورت سیستمی مورد بررسی و کنترل، قرار خوهد گرفت و درصورت اطمینان (در حد امکان بررسی سیستمی) از تقویت حسابهای جاری (اختلاف میانگین حساب جاری قبل و بعد جشنواره در بازه دلخواه و موردنظر مشتری برای اخذ وام؛ می بایست، حداقل ۱۰۰ میلیون ریال باشد) و همچنین به شرط عدم تضعیف سایرحساب های مشتری، مشمول امتیاز تشویقی جشنواره می گردد، درغیراینصورت محاسبات براساس ضرایب موجود در جداول سیاست های اعتباری فعلی بانک، صورت می پذیرد.

•           تنها حساب مشمول امتیازی که مشتری مجاز به بستن آن درطول جشنواره می باشد، سپرده ۲۵ (سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک-اشخاص حقیقی) می باشد. درصورت بستن هرنوع حساب مشمول امتیازی دیگر توسط مشتری درطول جشنواره (با فرض بر انتقال موجودی آن حساب به حساب جاری)، مشتری از جشنواره خارج شده و مشمول امتیاز تشویقی نمی¬ گردد. (امتیاز وام وی براساس ضرایب سیاست های اعتباری فعلی بانک لحاظ می گردد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *